ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

 
แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบางระจันกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ค่ [ 18 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 115 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเที่ยง พึ่ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 69 
โครงการขุดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 30 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 127 
คำกล่าวแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสของผู้บริหารองค์การบริหารส่ว [ 13 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 139 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยค [ 13 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 136 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายใต [ 27 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 140 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 159 
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 151 
ประกาศเปิดเผยราคากลางราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ตำบลบางระจัน [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 151 
ประกาศเปิดเผยราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 150 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 180 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้าน นายสมพงษ์ รอดชาว [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 163 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จ [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 165 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. [ 20 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 175 
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ภาษี 3 ประเภท [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 220 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางระจัน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระ [ 9 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 158 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจ [ 29 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 167 
ประกาศราคาอ้างอิงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน [ 29 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 157 
ประกาศราคากลางโครงการเคลือนย้ายและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ( แชมเปญ) หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 158 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 152 
     
ลูกตาล
อุทยานวีระชนชาวบ้านบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
 
 
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1456  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว86  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก) ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด กศ. มท 0816.4/ว1416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1403 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1404  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2561 ]
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สล. มท 0801.3/ว1414  [ 15 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7/ว9  [ 15 พ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 15 พ.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว19  [ 15 พ.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว21  [ 15 พ.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1377 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง สน.คท. มท 0808.2/ว1389  [ 11 พ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.2/ว1391  [ 11 พ.ค. 2561 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.2/ว1385  [ 11 พ.ค. 2561 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)" ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว 1390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 10 พ.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว1392 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 พ.ค. 2561 ]
การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1374  [ 10 พ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1367 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 พ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1378  [ 10 พ.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 พ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
งานวิ่ง (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 332  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 437  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 391  ตอบ 0  
กฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 519  ตอบ 0  
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 647  ตอบ 0  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ค่ายบางระจัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล