ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

 
แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบางระจันกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ค่ [ 18 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 61 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเที่ยง พึ่ [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
โครงการขุดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 30 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 77 
คำกล่าวแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์ สุจริตและความโปร่งใสของผู้บริหารองค์การบริหารส่ว [ 13 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 84 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยค [ 13 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 84 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายใต [ 27 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 108 
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 97 
ประกาศเปิดเผยราคากลางราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ตำบลบางระจัน [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 98 
ประกาศเปิดเผยราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 97 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 126 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้าน นายสมพงษ์ รอดชาว [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 112 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จ [ 30 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 110 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. [ 20 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 122 
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ภาษี 3 ประเภท [ 19 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 165 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางระจัน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระ [ 9 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 106 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจ [ 29 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 114 
ประกาศราคาอ้างอิงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน [ 29 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 105 
ประกาศราคากลางโครงการเคลือนย้ายและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ( แชมเปญ) หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 106 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 [ 22 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 100 
     
ลูกตาล
อุทยานวีระชนชาวบ้านบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
 
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
 
 
สำรวจข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว773  [ 20 มี.ค. 2561 ]
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1535  [ 20 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1536  [ 20 มี.ค. 2561 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว765  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว739  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 20 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว757  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว755  [ 19 มี.ค. 2561 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ศปท.สถ. มท 0817/ว756  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2868, 2869 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว750 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว749  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.1/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว732  [ 16 มี.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว721  [ 16 มี.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
งานวิ่ง (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 230  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 356  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 308  ตอบ 0  
กฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 428  ตอบ 0  
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 565  ตอบ 0  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ค่ายบางระจัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล