หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายใน (AUDIT REPORT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ “การทำขนมไทยโบราณและขนมเบเกอรี่” ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ \"อบรมให้ความรู้การป้องกัน/การช่วยเหลือจากการจมน้ำและฝึกทักษะว่ายน้ำแก่เด็กตำบลบางระจัน\" ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)