หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการจัดการ
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันขึ้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17,146 ไร่ หรือ 18.84 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,360 คน

ชาย 3,539 คน คิดเป็นร้อยละ 48.08

หญิง 3,821 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92
จำนวนครัวเรือน 2,343 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 390.66 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำ คือบึงดอนมะดัน บึงทับเจ็กฮะ บึงโคกพร้าว บึงห้วยไผ่ บึงวังกา บึงสี่เหลี่ยม และบึงหนองอีโต้ นอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานไหลผ่าน จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
 
ประชากรในตำบลค่ายบางระจัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน) รองลงมาก็ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปและรับราชการ
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสี่เหลี่ยม 323 359 682 202  
2   บ้านโคกพร้าว 148 195 343 100
  3   บ้านโคกพร้าว 352 361 713 229  
4   บ้านโคกพร้าว 213 224 437 139
  5   บ้านโคกพร้าว 353 370 723 240  
6   บ้านวังกา 380 429 809 253
  7   บ้านวังกา 194 228 422 126  
8   บ้านวังกา 203 227 430 130
  9   บ้านบางระจัน 478 491 969 381  
10   บ้านทับเจ๊กฮะ 302 303 605 218
  11   บ้านถนนตก 450 508 958 323  
    รวม 3,539 3,821 7,360 2,343
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2557