หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการจัดการ
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันขึ้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอุบล ถึง บ้านนางเช้า หมู่ที่ ๕ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตลาดประชารัฐ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุพจน์ มัจฉิม ถึง บ้านนางสุมาลี หมู่ที่ ๕ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางชิด อินปลา ถึง เขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอุบล ถึง บ้านนางเช้า หมู่ที่ ๕ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานวัดเตย ถึง คลองทิ้งนํา้กลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8