หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้างหน่วยงาน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    - ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไฟล์แนบ
    - ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาไหม้ในที่โล่ง ไฟล์แนบ
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    - กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
    - กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 ไฟล์แนบ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 ไฟล์แนบ
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไฟล์แนบ
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ถนนสายหลัก ถนนสายรอง
    - กิจกรรมวิ่งตามรอยปู่ย่า นักสู้ผู้กล้าบ้านระจัน ๒๕๖๓
    - ประชุมโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563
    - องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน จัดพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี ๒๕๖๓
    - งาน “สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน” ประจำปี ๒๕๖๓
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
    - โครงการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
    - กิจกรรมตลาดนัดขยะ
    - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณสถานศึกษา
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - กระดานสนทนา
    - กระดานถามตอบ
  o9 Social network
    - face book
    - Line
    - ช่องทาง Social Network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไฟล์แนบ
    - แผนดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไฟล์แนบ
 
  (1)     2      3      4      5