หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    - คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    - มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
    - โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน 5ส.
    - พิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวีรชนชาวบ้านบางระจัน
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ไฟล์แนบ
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ไฟล์แนบ
  o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน รอบ ๖ เดือน ไฟล์แนบ
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    - ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ไฟล์แนบ
    - ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    - การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
    - การประชาสัมพันธ์การตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563
    - การดำเนินการตามแผน กิจกรรม มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
 
   1      2      3      4     (5)