หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
 ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 


 
นายสมหมาย บัวเงิน
ประธานสภา อบต.
 


 
นายคะนองเดช โคกเทียน
รองประธานสภา อบต.


 
นายสมภพ ชนานิรมิตผล
เลขานุการสภา
 
 


นายชูเกียรติ กาลัญญุตานนท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายทรัพย์ น่วมโพธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายสม โพธิ์กัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางยุพิน พูลพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายเซียน บุญเลิศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางนพรัตน์ นิลพฤกษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายระเบียบ พุ่มเนียม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายคงเดช ทองนุ้ย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายปรุง จำปี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายสุนทร สอนสำราญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายเสวก โตแดง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางธนพร ชุ่มใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8