หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ.2563  
 

ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อหรือยี่ห้อ เครื่องหมายในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นๆ เพื่อการหารายได้ ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ดำเนินการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย

ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย
ภายในเดือน มกราคม 2563 – มีนาคม 2563

อัตราภาษีป้าย
อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้
ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมด
คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้ายสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการ พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีป้าย ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 15.15 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน