หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
รับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางระจัน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครเด็กและเยาวชนในเขตตำบลบางระจัน  เพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางระจัน  โดยมีวัตถุประสงค์          เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง  ชุมชน  และสังคม  และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ  และเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล     ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2563 เวลา 09.50 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน