หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ราายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
 

     ตามที่องค์การบริกหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
     องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ตามเอกสารที่แนบไว้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 15.21 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน