หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓  
 

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อให้จังหวัดดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับ อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 11.23 น. โดย คุณ สุมาลี คุ้ยทรัพย์

ผู้เข้าชม 1 ท่าน