หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการจัดการ
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันขึ้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน
เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08:00-17.00 น. ค่ะ
สถานที่สำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดกลุ่มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓  24 ก.พ. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒  24 ก.พ. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒  24 ก.พ. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน  16 ก.พ. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   เตรียมพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  5 ก.พ. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน  11 ม.ค. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมรัลมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) สู่การปฏิบัติของ บจธ.  11 ม.ค. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔  11 ม.ค. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ ๒๕๖๓  8 ม.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  11 พ.ย. 2563 47
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14