หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอขยายเวลาชำระภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงิน เพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
เจตจำนงในการต่อต้านทุจริต [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ ๑ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2