หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน มีทางหลวงแผ่นดินสามารถเดินทางได้สะดวก ถนนสายหลักที่สำคัญได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 3032 สายสุพรรณบุรี – สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าทางอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  มีหนองน้ำทั้งหมด 2 แห่ง และยังมีบึงอีกประมาณ 6 แห่งดังต่อไปนี้
    หนองน้ำ      
 
หนองกรด อยู่ในเขตหมู่ที่ 5
 
หนองกำพร้า อยู่ในเขตหมู่ที่ 4
    บึง      
 
บึงสี่เหลี่ยม อยู่ในเขตหมู่ที่ 1
 
บึงโคกพร้าว อยู่ในเขตหมู่ที่ 2,3,4,5
 
บึงวังกา อยู่ในเขตหมู่ที่ 6,8
 
บึงทับเจ๊กฮะ อยู่ในเขตหมู่ที่ 10
 
บึงห้วยไผ่ อยู่ในเขตหมู่ที่ 6,7,8,9
 
บึงหนองอีโต้ (ทองเลื่อน) อยู่ในเขตหมู่ที่ 11
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง
 
ฝาย จำนวน 3 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 21 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 16 แห่ง
 
 
  มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่หลายแห่ง อาทิ เช่น บึงทองเลื่อน บึงทับเจ๊กฮะ บึงโคกพร้าว บึงห้วยไผ่ บึงวังกา ฯลฯ