หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 
ชาวบ้านตำบลค่ายบางระจัน มีวิถีความเป็นอยู่ แบบเรียบง่าย อยู่รวมกันแบบเครือญาติ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 

โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง
    จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก ) จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
     
จำนวนวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน มีจำนวนวัดทั้งหมด 5 วัด ได้แก่

วัดสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดยายสร้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดค่ายบางระจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดประดับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

วัดขุนสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
 
  งานวันวีรชนค่ายบางระจัน จัดขึ้นเป็นประจำในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจำลองพระอาจารย์ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน การแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบ แสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่างๆ มากมาย