หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 


นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
 
 


นางสาวณิชาลักษณ์ สว่างเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมานพ แย้มสี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวจุฑารักตน์ ศรีพรหมตระกูล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางณฐมน อินประไพ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวณัฐยาน์ สุทธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววิจิตรา น่วมโพธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาวจุฑารัตน์ จูเผื่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ