หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุรินทร์ โคกเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
'' คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
นางสาวยุพา พึ่งตน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์ 1.การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561 2. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 


แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนทางเท้า

แนวทางการพัฒนาจัดให้ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนาซ่อมแซมบ้านเทิดไท้
 


แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาการรณรงค์ด้านการสร้างวินัยจราจรของท้องถิ่น
 


แนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนว พระราชดำริ”เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง”

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยสร้างความหลากหลายใน รูปแบบการบริหารจัดการ และผลิตภัณฑ์